BIYE LANTEMAN BAA LOULOU PULVAR

  Image Exemple


Asiparé fanmi Loulou Pulvar té lé fè sa yo kriyé an lantèman « discret » kivédi yo pa té lé moun gloriyé kò vayan konbatan matinitjé a. Erez-di-bonnè, sé manm Komié Soutien Pulvar la diskité red épi yo pou fè yo konpwann ki Loulou pa té ta yo tou sel, mé ki i té ta tout Matinik. Ta tout pep Matinik.

   Kifè vandrédi bomaten, 8 févriyé, sertjez Loulou a rivé adan Kay sé Sendika-a koté etsétéra travayè té kouri-vini pou bat lanmen ba’y ek soutou rimèsié’y pou tout travay i fè ba yo, pou tout goumen i goumen kantékant épi yo kon salopté sé gwo Bétjé-a ek sé patwon neg la. Tout kalté travayè : bòn, chofè kanmiyon, dotjè, enfimiè, met-lékol, anployé lakomin kisasayésa…Asou an mizik bèlè, sertjez Loulou a travèsé lalé an mitan Kay sé Sendika-a ek rivé adan lokal la CSTM, sendika-a éti i té travay adan’y la pannan pasé ven lanné.

   Adan an gran sal, lafanmi té asiz ka risivwè kondoléyans di tout kalté moun, ki sa pèsonn pa konnet, ki sa tout moun konnet. Jenn kon vié, fanm kon nonm. Matinitjé kon Gwadloupéyen, Sent-Lisien, Dominitjen ek Ayisien. An gran lémosion té ka séré fal tout moun ek pawol té ka woulé bouch anba bra.An gran foto Pulvar té ka montré’y adan dènié jou’y, épi an chimiz wouj ek an chapo pannama blan asou tet-li. Anba’y té matjé : « Le Père de la Nation martiniquaise ».

   Si sé vré Pulvar sé an moun ki goumen red-é-dri pou fè lidé « Nasion Matinik » la vansé, sa tibwen ekzajéré déklaré sé li sel ki papa Nasion Matinik. Asiparé sé moun Komité Soutien’y lan matjé sa pou montré lè MIM (Mouvman Endépandantis Matinik) ki yo pa ni monopol lidé nasional la an péyi-a ek ki Pulvar té ja nasionalis dépi lontan lè ou wè Marie-Jeanne té adan la-SFIO (parti sosialis fwansé) toujou épi Jean Maran.

   Ti ladjè-tala ant Komité Soutien an ek lè MIM pousuiv kò’y laprémidi vandrédi a, lè lantèman Pulvar la fet, atè légliz Lawviè-Salé. Komité-a té fè an trak an koulè 4 paj ki té ka ripwan menm slogan-an ek té ka rakonté tout goumen Pulvar té mennen dépi l’OJAM. Avan lanmes lantèman an koumansé, yo simayé trak-la ba tout moun ki té la.

   Sé moun MIM-la vini, mé tout moun té pé wè yo té tibwen jennen. Marie-Jeanne rivé avan lanmes-la, mé Marie-Sainte ek Soumbo rivé an rita, lè tout zafè té pres fini. Marianne Malsa ek Lucien Veilleur té la adan an kwen. Sé ki lanmò Pulvar té ka viré mété anlè tab-la trablati-a ki té pété ant Pulvar ek lè-MIM an 1998 lè zot wè lè-MIM rifizé mété’y anlè lis-li pou sé éleksion réjional la. Si an 1992, yo pa té pé mété’y davwè Pulvar té trapé an kondanasion lajol ek té ped dwa sivik li, an 98, tou sa té bout é Pulvar té pé toutafetman aparet asou lis-la. Nou ka raplé ki si Pulvatr vini fè lajol sé ki i té tiré an kout révolvè anlè an bann dog ki té baré’y anlè pò-a ek ki té paré tjwé’y. Si Pulvar pa té fouté yonn adan yo an bal, asiré pa pétet i té ké fini kon André Aliker ! Kidonk Pulvar pa té fè lajol davwè i té an vakabon, mé davwè i té défann lavi’y, sé tout !

   Jou lantèman-an, palakoz prézans sé moun MIM-la, palakoz prézans yonn-dé ipokrit PPM ek Ladwet, palakoz labé-a palé twop, enben pa té ni pies kalté lémosion. Erez-di-bonnè pep-la té ja rann Pulvar onmaj lè-bomaten adan Kay sé Sendika-a ! Dayè, bò tou-a, lè sé kowbo-a fè sertjez-la désann adan tonm-lan, sé anni lafanmi Pulvar ki té la. Sé politisien-an konpwann di yo menm ki lafanmi pa té ké asepté ki yo bòdé two pré. Soutou sé ta MIM-la.

   Sa nou pé krenn épi pep-taa, sé ki, konmva i ni mémwè kout, i ké bliyé Pulvar menm manniè i bliyé Marcel Manville ek Guy Cabort-Masson. Menm manniè i bliyé Frantz Agastha ki sé fondatè la-CSTM.